งานประกันคุณภาพ
 
   การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 
   ห้องสมุดอิเล็กโทรนิคส์
   แผนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี
   แผนที่วิทยาเขตกำแพงแสน
   ดาวน์โหลดเอกสาร-คำร้องทั่วไป
   Certificate Services
   M@xLearn KU
   หอพักเอกชน
 

UNSEEN นนทรีสุพรรณ
Atomium in renovation Alpinists on the atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium  • รับสมัครนิสิตปริญญาโทร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)รุ่นที่ 5
    ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557
    สอบถามโทร.035-521260 และ 089-890-5631
    อ่านรายละเอียดการรับสมัคร >> ระเบียบการสอบคัดเลือก, ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัคร

  • ตารางเรียนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556 ดาวน์โหลด

 


   

 
     
   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3552-1260, 0-2942-8500-11 ต่อ 2560, 2561, 71146, 71191สำนักงานประสานงานโครงการจัดตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140