บุคลากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (4 ปี) ภาคพิเศษ
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (4 ปี) ภาคพิเศษ
  website : http://htm.sbc.ku.ac.th
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  website : http://www.sbc.ku.ac.th/psc/