บุคลากร
-
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้เปิดการเรียนการสอนถึงรุ่นที่ 4 แล้ว
  website : http://www.sbc.ku.ac.th/psc/