บุคลากร
หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (4 ปี) ภาคพิเศษ
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (4 ปี) ภาคพิเศษ
  website : http://htm.sbc.ku.ac.th
 
  ประกาศ การรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
  ดำเนินการโดย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  สอบถามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
  เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  โทร. 0-3428-1105 ถึง 7 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 - 4 โทรสาร 0-3428-1057
  website : http://www.flas.ku.ac.th/newflas1/
 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคพิเศษ
  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะนี้เปิดการเรียนการสอนถึงรุ่นที่ 4 แล้ว
  website : http://www.sbc.ku.ac.th/psc/