โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
 
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ ประวัติความเป็นมา พื้นที่จัดตั้ง
 
 
 
            การขยายโอกาสการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค เป็นนโยบายที่เร่งดำเนินการในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของ มหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ
 
           โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ซึ่งทางจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดหาที่สาธารณประโยชน์ลำสมุห์ในอำเภอเมือง และอำเภอบางปลาม้า ประกอบกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบการสอนทางไกลระหว่างวิทยาเขตบางเขนและกำแพงแสน ที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากทำเลที่ตั้งและความพร้อมในด้านการจัดการสอนทางไกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงมีฐานรองรับโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีให้เกิดผลสำเร็จได้ด้วยดี
 
           นอกจากนี้ ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 รัฐบาลไดักำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ ภาคตะวันตก (Western Seaboard) ซึ่งจะมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ รวมถึง การพัฒนางานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม-เกษตรที่ทำให้สภาพสังคมและความต้องการของ ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป สถาบันอุดมศึกษาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยนำการพัฒนารองรับการขยายตัวและรักษาสภาพสังคมที่พึงประสงค์
 
           แต่ในภาคตะวันตกนั้นยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้ง อยู่เลย และหากพิจารณาจากจำนวนนักเรียนมัธยมปลายในเขตการศึกษา 5 ซึ่งครอบคลุมจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี และสมุทรสงคราม มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2539 รวมทั้งสิ้น 37,591 คน โดยที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนมากที่สุด จำนวน 8,838 คน ดังนั้นแนวโน้มความต้องการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจึงสูงมาก การจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงเหมาะสมทั้งในด้านที่ตั้ง ความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที่และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
 
           นอกจากนั้นจังหวัดสุพรรณบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ในเขตการศึกษา 6 ซึ่งครอบคลุมจังหวัดในภาคกลางตอนบน ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท และอยุธยา และเป็นเขตที่ยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐตั้งอยู่เช่นเดียวกัน วิทยาเขตสุพรรณบุรีจึงสามารถรองรับการขยายการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวได้อีกส่วนหนึ่ง
 
 
 
          - เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายโอกาสการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค
 
          - เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิติศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 
          - เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและ บริเวณใกล้เคียง โดยเน้นการให้บริการด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ
 
          - เพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิชาการ และให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง
 
          - เพื่อเป็นแหล่งให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการ และให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันตก-ภาคกลางตอนบน
 
          - เพื่อศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนภาษาถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
 
          - เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จัดการศึกษาในมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับการพัฒนาสังคมไทย
 
 
 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาและถ่ายโยงความรู้ไปสู่ภูมิภาค ให้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นแกนนำในการระดมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
 
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ
 
 
 
          โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นวิทยาเขตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค สนองความต้องการของท้ิองถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
 
 
 
          สร้างและพัฒนาบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน ให้มีภูมิปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย (วิทยาเขต) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
 
 
 
          ในปี พ.ศ. 2539 จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการจัดตั้งสาขาหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศ เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีหนังสือถึงทบวงมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว
 
          วันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการจัดตั้งสาขาหรือวิทยาเขตมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในจังหวัดสุพรรณบุรี และยินดีรับเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่อง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการ ภายใต้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐใน ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539
 
          เดือนมกราคม 2540 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการจัดหา สถานที่จัดตั้งวิทยาเขต และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีขึ้น ชุดหนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2540 ทำหน้าที่วางแผน บริหาร ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ
 
 
 
          พื้นที่ตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีประกอบด้วยพื้นที่ที่มูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา จัดซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 304 ไร่ 1 งาน 35.5 ตารางวา ที่ดินที่บริษัทสุพรรณบุรี เรสซิเดนซ์ จำกัด บริจาค จำนวน 5 ไร่ ที่ดินที่ นายมานะ มาลัยศิริรัตน์ บริจาค จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 26 ตารางวา ที่ดินที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อด้วยเงินยืมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 4 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา และที่ดินสาธารณประโยชน์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีจัดหาให้อีก จำนวน 442 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 761 ไร่ 1 งาน 74.5 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเขตติดต่อของ 3 ตำบล ใน 2 อำเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี ดังนี้
 
          - หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
          - หมู่ที่ 3 ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
          - หมู่ที่ 11 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า
 
          โดยอยู่ห่างจากศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 11 กิโลเมตร