เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลประกันคุณภาพ
   
รายงานข้อมุลการประกันคุณภาพ[1 มิ.ย. 2552-31 พ.ค. 2553]
   
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ประจำปี 2553
   
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพ 2552
   
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปี 2553
   
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 2552
   
คู่มือการใช้ระบบการประกันคุณภาพแบบออนไลน์
   
ดาวน์โหลดแบบเก็บข้อมูล

Designed by Dr.Somkid Prabpai : sbcskp@ku.ac.th