• รับสมัคร วันที่ 4 เมษายน ถึง 22 มิถุนายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ)
 • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 • สถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 • download ระเบียบการคัดเลือก
 • download ใบสมัคร


 • ผู้สมัครเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า


 • ใช้วิธีสอบคัดเลือกผ่านระบบ Admission จำนวน 100 คน และรับตรง 50 คน
  โดยพิจารณาจากคะแนนสอบระบบ O-NET GAT(รหัส 85) และประเมินผลจากประวัติหรือการสัมภาษณ์
 • ด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี และนครปฐม ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของตนเองที่หาค่าไม่ได้ ดังนั้นจังหวัดเหล่านี้ จึงต้องการบุคลากรที่มีความเข้าใจในด้านการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง


 • โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีโดยความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรีและหอการค้าในจังหวัดใกล้เคียง จึงเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยวขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคดังกล่าว


 • เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันตก
 • เพื่อเป็นการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวให้ตรงต่อความต้องการของท้องถิ่น
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับท้องถิ่น


 • การเรียนการสอนมีทั้งการบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติงานจริงในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย ตลอดจนมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่


 • เป็นการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา
 • - ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม
  - ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม


 • ระยะเวลาการศึกษา 4 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี โดยมี การเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ เป็นเวลา 5 วัน คือ วันจันทร์– วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.


 • ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท
 • ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละ 8,000 บาท

  1. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  หรือหนังสือรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน จากสถานศึกษา จำนวน 2 ชุด

  2. สำเนาประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา จำนวน 2 ชุด

  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

  4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

  5. คะแนนสอบ O – Net และ GAT (รหัส 85)

  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

  7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) • สำนักงาน ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

 • อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  อำเภอบางปลาม้า

  จังหวัดสุพรรณบุรี 72150

  โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 08-9890-5631

  โทรสาร : 0-3552-1260

  website : http://www.sbc.ku.ac.th