เอกสารงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566
 
     1. เอกสารงบประมาณรายรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566 ภาคปกติ (งปม.6602)
     2. เอกสารงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566 ภาคปกติ (งปม.6603)
     3. เอกสารงบประมาณรายรับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566 ภาคพิเศษ (งปม.6604)  
     4. เอกสารงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566 ภาคพิเศษ (งปม.6605)
     5. แบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2566  
          5.1. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนงบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กผง.1)
          5.2. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนระหว่างหมวดหรือเปลี่ยนแปลงภายในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัย (กผง.2) 
          5.3. แบบฟอร์มส่วนงานขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย (กผง.3) 
          5.4. แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติปรับแผนหรือเปลี่ยนแปลงภายในส่วนงาน (กผง.4) 
          5.5. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ 
     6. หลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์