คุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

 
  รายงานวิจัยเรื่องคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556
วิทยาเขตบางเขน
 1.

คณะเกษตร          

 2.

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์        

 3.

คณะบริหารธุรกิจ     

 4.

คณะประมง  

 5.

คณะมนุษยศาสตร์

 6.

คณะวนศาสตร์    

 7.

คณะวิทยาศาสตร์   

 8.

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 9.

คณะศึกษาศาสตร์

 10.

คณะเศรษฐศาสตร์       

 11.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     

12.

คณะสังคมศาสตร์

 13.

คณะอุตสาหกรรมเกษตร  

วิทยาเขตกำแพงแสน
1.

คณะเกษตร กำแพงแสน     

 2.

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

 3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 4.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    

5.
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
6.
คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา
1.

คณะวิทยาการจัดการ

2.

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

3.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

4.

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1.

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

2.

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

 3.

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ