2564 2563 2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

2555

2554

2553

2552

2551

2550
 
 
:: ข้อมูลผู้สำเร็จและภาวะหางานทำของบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2564
 
     รายงานการสำรวจข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และภาวะการมีงานทำของบัณฑิตรุ่นปีการศึกษา 2564
     นิยามศัพท์ภาวะการมีงานทำ
    แบบฟอร์มติดตามการได้งานทำของบัณฑิต 
    คู่มือระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
 
 สรุปผลการสำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1  (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2565) Image
              ♦ บัณฑิตระดับปริญญาตรี
                       - ตารางที่ 1 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2564  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                       - ตารางที่ 2 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2564 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน 
              ♦ บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
                       - ตารางที่ 4 จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
                       - ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 ที่ทำงานแล้ว จำแนกตามประเภทงาน การได้งานตรงสาขาที่จบ และรายได้เฉลี่ย
                       - ตารางที่ 6 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2564 ที่ยังไม่ได้ทำงาน จำแนกตามสาเหตุที่ไม่ได้ทำงาน
โครงการสำรวจเพื่อติดตามสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
                      
                       กองแผนงานจะดำเนินโครงการสำรวจเพื่อติดตามสถานภาพการได้งานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2564
ในเดือนมกราคม – พฤษภาคม พ.ศ.2566 กลุ่มเป้าหมายของการสำรวจ คือ บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เข้าบันทึกข้อมูลในระบบฯ (ณ ตุลาคม 2565)
และยังไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้น ประกอบด้วยบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ บัณฑิตศึกษาต่อ บัณฑิตที่กำลังบวช และบัณฑิตที่ติดการเกณฑ์ทหาร
เพื่อสอบถามสถานภาพการได้งานทำ ณ ปัจจุบันของบัณฑิต ซึ่งผลการสำรวจนี้จะใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป