ระบบกองแผนงาน

คณะกรรมการบริหารกองบริหารยุทธศาสตร์

รายชื่อคณะกรรมการบริหารกองแผนงาน (คำสั่งกองแผนงานที่ 1/2564 ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2564)

 1. 

ผู้อำนวยการกองแผนงาน           

ประธานกรรมการ

 2. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ

รองประธานกรรมการ

 3. 

หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ             

กรรมการ

 4. 

หัวหน้างานวางผังแม่บท  

กรรมการ

 5. 

หัวหน้างานธุรการ

กรรมการและเลขานุการ

 6. 

นางสาวจันทร์ธิมา ชื่นเพ็ง 

ผู้ช่วยเลขานุการ

 7. 

นายเอกพจน์ สุนทราชุน

ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการบริหารแผนและพัฒนากองแผนงาน มีหน้าที่

1. 

กำหนดนโยบายและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย รวมถึงวัตถุประสงค์ 

 

เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากองแผนงาน พร้อมทั้งดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด

2. 

มอบหมายงาน และหรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน 

3. 

กำกับดูแลติดตามผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและหรือคณะทำงาน

4. 

ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางปฏิบัติแก่คณะอนุกรรมการและหรือคณะทำงาน

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates