ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง

                 รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง 

                  (คำสั่งกองบริหารยุทธศาสตร์ที่ 2/2566 ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2566)

 1. 

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์           

ประธานคณะอนุกรรมการ

 2. 

หัวหน้างานงบประมาณ         

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 3. 

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร     

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 4. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 5. 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

รองประธานคณะอนุกรรมการ

 6. 

นางสาวจุฑามาศ  ลีระกุล

คณะอนุกรรมการ

 7. 

นางสาวอาภากร จิวเจริญ     

คณะอนุกรรมการ

 8. 

นางสาวจันทนา ปานตั้น

คณะอนุกรรมการ

9. 

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

คณะอนุกรรมการ

10. 

นายนิติ พิศาภาค

คณะอนุกรรมการ

11. 

นางสาวสมใจ มิใย

คณะอนุกรรมการ

12. 

นางสาวภัทรา วณิชชานนท์

คณะอนุกรรมการ

13. 

นางสาวสินีนาฏ แสงงาม

คณะอนุกรรมการ

14. 

นางอรวิน จันทรานนท์

คณะอนุกรรมการ

15. 

หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์

คณะอนุกรรมการและเลขานุการ

16. 

นางรักษ์รัศมี พจนานุภาพ

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

17. 

นางพัชรี คำซื่อ

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารความเสี่ยง

18. 

นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

19. 

นางสาวจันทร์ธิมา ชื่นเพ็ง

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

20. 

นางสาวธันยพร ขุนราช

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารแผนยุทธศาสตร์

21. 

นางสาววศินี ศุภพิมล

คณะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารแผนยุทธศาสตร์

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. 

จัดทำแผนและบริหารแผนยุทธศาสตร์กองบริหารยุทธศาสตร์ โดยกำหนดหรือทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ 

 

รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากองบริหารยุทธศาสตร์

2. 

จัดทำระบบการพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงของกองบริหารยุทธศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องตั้งคณะทำงาน เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ

 

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. 

กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการพัฒนาตามแผนงานในด้านต่าง ๆ ของกองบริหารยุทธศาสตร์

  

และรายงานเสนอคณะกรรมการบริหารกองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทราบและพิจารณาต่อไป

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates