ระบบกองแผนงาน

รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองบริหารแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล

                 รายชื่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกองบริหารแผนยุทธศาสตร์เข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล 

                  (คำสั่งกองบริหารยุทธศาสตร์ที่ 1/2567 ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566)

 1. 

ผู้อำนวยการกองบริหารยุทธศาสตร์           

ที่ปรึกษา

 2. 

หัวหน้างานงบประมาณ         

ที่ปรึกษา

3. 

หัวหน้างานแผนและยุทธศาสตร์

ที่ปรึกษา

 4. 

หัวหน้างานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์     

ที่ปรึกษา

 5. 

หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ที่ปรึกษา

 6. 

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ที่ปรึกษา

 7. 

นายนิติ พิศาภาค

ประธานคณะอนุกรรมการ

 8. 

นางสาวสมใจ มิใย   

รองประธานคณะอนุกรรมการ

9. 

นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธุ์

รองประธานคณะอนุกรรมการ

10. 

นางสาวอโณทัย เทวราชสมบูรณ์

รองประธานคณะอนุกรรมการ

11. 

นายธนโชติ ชุ่มชื่น

คณะอนุกรรมการ

12. 

นางสาวเจนจิรา จิตจง

คณะอนุกรรมการ

13. 

นางสาวอลิษา กลิ่นประทุม

คณะอนุกรรมการ

14. 

นายเอกพจน์ สุนทรารชุน

คณะอนุกรรมการ

15. 

นางสาวอำภาพร ฉายประชิต

คณะอนุกรรมการ

16. 

นางสาวนิษฐนัญญ์ เทพสุข

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

17. 

นางสาวเสียงศรี วายะลุน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

18. 

นางสาวอาภา วงศ์จินดา

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

19. 

นายสิทธิพร ราชธานี

ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการ

โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

  

1. ดำเนินงานด้านการนำเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อกำหนดเป้าหมาย และวิธีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

 

   สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบาย 

 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าสู่การเป็น Digital University ภายใน 4 ปี

 

2. เสนอเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน แนวทางการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

 

3. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารกองบริหารยุทธศาสตร์

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates