ระบบกองแผนงาน

ประวัติกองบริหารยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2519 -2523

2519

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519  กองแผนงานจัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ให้มีการแบ่งส่วนราชการของสำนักงานอธิการบดีเป็น 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   และกองแผนงาน

โดยระยะแรก กองแผนงานมีภาระหน้าที่ในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริการข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย การจัดทำข้อสนเทศ และเอกสารสนเทศ  เพื่อประกอบการบริหารและดำเนินงาน    การประมาณความต้องการทรัพยากรและการจัดสรรทรัพยากรดำเนินงานประจำปี  การจัดทำแผนพัฒนาและแผนดำเนินงาน  และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน   

2520

มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระ สูตะบุตร ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงานคนแรก 

 

 

หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

2521

กองแผนงานได้รับจัดสรรข้าราชการใหม่ทั้งหมด และในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521 เริ่มมีบุคลากรมาปฏิบัติงาน โดยมีนางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร เป็นข้าราชการคนแรกของกองแผนงาน และมีข้าราชการบรรจุในขณะนั้น จำนวน 4 คน  ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยยังคงใช้อาคารหอประชุมใหญ่เป็นที่ทำการของสำนักงานอธิการบดี  โดยในส่วนของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 3 ปีกซ้ายของอาคาร เป็นที่ปฏิบัติงานของกองแผนงาน รวมพื้นที่ประมาณ 104 ตารางเมตร

ในช่วงเวลาขณะนั้นได้มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน แนวทางวิธีปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ การสอบบรรจุข้าราชการ มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนั้นการพัฒนางานจึงมีความต่อเนื่อง ขั้นตอนการทำงานของระบบงานต่างๆ มีแนวทางชัดเจน  การจัดวางระบบงานที่สำคัญในขณะนั้น ได้แก่  ระบบการจัดทำคำของบประมาณ  การวิเคราะห์งบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  การจัดทำเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 5  การวิเคราะห์โครงการจัดตั้งหน่วยงาน  การจัดทำคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย  การดำเนินงานวิจัยสถาบัน การจัดทำปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย  และการจัดทำหนังสือรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย  

2522

กองแผนงานรับโอนตำแหน่ง ช่างศิลป์ คือ นางณัฐธยาน์ จันทร เพื่อจัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่ให้สวยงาม 

พ.ศ. 2524-2528

2524

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ได้ย้ายจากอาคารหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปอยู่ ณ ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  โดยพื้นที่ใช้สอยประมาณ 200 ตารางเมตร  มีบุคลากรทั้งหมด  15 คน โดยแบ่งออกเป็น ข้าราชการ 14 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน

กองแผนงานพัฒนารูปแบบการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2524 โดยนำเสนอเป็น ข้อมูลสถิติ งานวิจัย  งานบริการวิชาการ  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย  และจัดทำหนังสือข้อมูลสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เล่มแรก  เพื่อเป็นบทขยายหนังสือรายงานประจำปีคือ  หนังสือข้อมูลสถิติ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2523

 

2525 -2526

กองแผนงานมีภาระงานเพิ่มขึ้นทุกประเภท มีการจัดทำหนังสือและเอกสารเผยแพร่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเผยแพร่เอกสารงานวิจัยสถาบันหลายเรื่อง เช่น โครงการประสิทธิภาพการใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โครงการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต  การจัดทำหนังสือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หนังสือข้อสนเทศทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

2527

กองแผนงานได้มีการปรับปรุงระบบการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินแบบใหม่  ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบจากงบประมาณแบบแสดงรายการเป็นงบประมาณแบบแผนงาน มีการเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ มีการจัดทำเอกสารแนวนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และ เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ได้เริ่มจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ตามข้อกำหนดในข้อบังคับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ. 2524 และระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น   ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2526 เป็นต้น  

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates