ระบบกองแผนงาน

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มด้านงานนโยบายและแผน 

อกสารนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
แบบฟอร์มเสนอขอจัดตั้งและปรับโครงสร้างหน่วยงาน[28/06/64] 
แบบฟอร์มแผนอุดมศึกษา (สกอ.)  


แบบฟอร์มด้านงบประมาณแผ่นดิน

แบบรายงานผลการปฏิบัติและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 รายเดือน
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานยุทธศาสตร์/บูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
 
 
 
เอกสารประกอบการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  ระจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
เอกสารงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565
เอกสารการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ต.ค.2564
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563-2570 และแผนด้านวิทยาศาสตร์
  วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2565
แบบฟอร์มแผนความต้องการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 
การจัดทำข้อเสนอโครงการ (Proposal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในส่วนของโครงการสำคัญ 
แบบฟอร์มสรุปรายงานการประชุม 
หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

 

แบบฟอร์มหน่วยสารสนเทศ

 

 แบบฟอร์มอัตรากำลัง

การเสนอขออนุมัติจัดสรรอัตรากำลังอัตราเพื่อทดแทนเกษียณอายุ ว่างด้วยเหตุอื่นและอัตราเชิงรุกเพื่อการพัฒนา มก.
       - ติดตามการบริหารจัดการอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ new!!
       - คู่มือการขออนุมัติจัดสรรอัตรากำลังผ่านระบบออนไลน์ Google Forms
       - แบบฟอร์มขออนุมัติจัดสรรอัตราทดแทน และอัตราเชิงรุก มก.
       - ลิงค์กรอกข้อมูลการขออนุมัติจัดสรรอัตราทดแทนและอัตราเชิงรุก มก.
แบบฟอร์มขอรับจัดสรรอัตรากำลัง 
 
แบบฝึกปฏิบัติการวิเคราะการจัดตั้งหน่วยงานใหม่

 

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates