ระบบกองแผนงาน

รายนามหัวหน้า/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

นาม

ตำแหน่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

1. ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร

หัวหน้ากองแผนงาน

 17 พ.ย.2520 - 5 ม.ค. 2524
2. รศ.ยุพยง  เหมะศิลปิน

หัวหน้ากองแผนงาน

 6 ม.ค.2524 - 6 ก.พ.2526
3. ผศ.ไพศาล  กิ่งเพชร์รัตน์

หัวหน้ากองแผนงาน

 7 ก.พ.2526 - 25 มิ.ย.2529
4. รศ.รุ่งเจริญ  กาญจโนมัย

หัวหน้ากองแผนงาน

 26 มิ.ย. 2529 - 30 ก.ย.2532
5. นางปภัสวดี  วีรกิตติ

หัวหน้ากองแผนงาน

และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 1 ต.ค. 2532 - 2 มี.ค.2534 

 27 มี.ค.2534 - 19 มี.ค.2538 

6. รศ.จิรพัฒน์  โชติไกร

ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

 20 มี.ค.2538 - 16 มิ.ย.2539
7. รศ.ดร.ทนง  ภัครัชพันธุ์

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

 17 มิ.ย.2539 - 4 มี.ค.2540
8. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

และ ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 5 มี.ค.2540 - 18 ม.ค.2541 

 19 ม.ค.2541 - 3 ต.ค.2546

9. น.ส.ยุพา  วงษ์อุบล

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

 3 ต.ค. 2546 - 30 ก.ย.2562
10. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร

ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

 1 ต.ค.2562 - 15 ก.พ.2564 
11. นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน  16 ก.พ.2564 - 19 เม.ย.2564
12. นางสุชีรา จรรยามั่น ผู้อำนวยการกองแผนงาน  20 เม.ย.2564 - ปัจจุบัน 
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates