ระบบกองแผนงาน

หลักฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มก. ปี 2565

     O1 โครงสร้าง
               O1-โครงสร้างองค์กร ที่โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
               O1-โครงสร้างการบริหาร ที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
               O4-วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา มก. ระยะ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)
               O4-แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      O10 แผนดำเนินงานประจำปี
               O10-แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
               O11-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
      O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
               O12-ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 
                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รอบ 12 เดือน
      O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
               O18 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
               เอกสารแนบ
               1. งบประมาณได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (งบประมาณแผ่นดิน) 
                   จำแนกตามโครงสร้างแผนงานและส่วนงานและงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (เอกสารแนบ 1)
               2. เอกสารงบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2565 (เอกสารแนบ 2)
               3. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามส่วนงาน (เอกสารแนบ 3)
     O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน พร้อม บทสรุปผู้บริหาร
               O19.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (แบบ สงป.301-64 ไตรมาส 2)
               O19.2 ทสรุปสำหรับผู้บริหาร การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาส 2
     O20 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
               O20.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 (แบบ สงป.301-63)
               O20.2 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               O33.1 การแสดงรายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
               O33.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านระบบ
               O33.3 แสดงผลสรุปการประเมินคุณภาพบัณฑิต  โดยการรายงานผลเป็น 4 ระดับ คือระดับมหาวิทยาลัย
                           วิทยาเขต คณะและหลักสูตร
               O33.4 ผลแสดงผลสรุปการประเมินความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี
                           ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               O33.5 ดาวน์โหลดข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
                           เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป (เฉพาะผู้ถูกกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง)
 

 

 

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates