ระบบกองแผนงาน

หลักฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มก. ปี 2566

     OIT1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               OIT1.1-โครงสร้างองค์กร ที่โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
               OIT1.2-โครงสร้างการบริหาร ที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
               OIT4.1-ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ. 2560 - 2571)
               OIT4.2-แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2564-2567) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      OIT11 แผนดำเนินงานประจำปี
               OIT11-แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      OIT12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินประจำปี รอบ 6 เดือน
               OIT12-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)             
      OIT13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
               OIT13-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
                           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)                
     OIT30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               OIT30.1-รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
                                เรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               OIT30.2-เอกสารหลักฐานหนังสือชี้แจงเรื่องการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต  
                                 ระดับปริญญาตรีฯ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่คณะทราบ 
               OIT30.3-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านระบบ 
               OIT30.4-การแสดงรายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
               OIT30.5-ตารางรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรีฯ ในระดับมหาวิทยาลัย 
                                 วิทยาเขต คณะและหลักสูตร
               OIT30.6-รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีฯ ในรูปแบบ Dash Board 
                                 ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ
               OIT30.7-ดาวน์โหลดข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 
                                  เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
               OIT30.8-เอกสารหลักฐานการรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
                                 ระดับปริญญาตรีต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน (รอบปี พ.ศ.2564)
               OIT30.9-รายงานคุณภาพบัณฑิตระดับปริญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

 

 

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates