ระบบกองแผนงาน

หลักฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) มก. ปี 2567

     O1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               1-โครงสร้างองค์กร ที่โครงสร้างส่วนงานและหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
               2-โครงสร้างการบริหาร ที่โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
     O7 แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ.2567-2570) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               -แผนปฏิบัติการ 4 ปี (พ.ศ. 2567-2570) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      O8 แผนปฏิบัติการดำเนินงานประจำปี
               -แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567                       
                        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 6 เดือน)
      O9 รายงานผลการดำเนินงาน
               -รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
                          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (รอบ 12 เดือน)             
     O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
               1-รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  
                      เรื่องความพึงพอใจของผู้ใชบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               2-เอกสารหลักฐานหนังสือชี้แจงเรื่องการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
                      ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
               3-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมตอบแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านระบบ
               4-การแสดงรายงานสถานภาพการบันทึกและติดตามข้อมูลการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
               5-ตารางรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ระดับปริญญาตรีฯ ในระดับมหาวิทยาลัย 
                      วิทยาเขต คณะและหลักสูตร
               6-รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีฯ ในรูปแบบ Dash Board  
                      ในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาเขต และคณะ
               7-ดาวน์โหลดข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต
                      เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป
               8-เอกสารหลักฐานการรายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
                      ระดับปริญญาตรีต่อมหาวิทยาลัยและส่วนงาน (รอบปี พ.ศ.2565)
               9-รายงานคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                                
 

 

 

 

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates